Diferents fases del treball grupal dels EnForm@t
9.1
9.1

Acords Grupals

Planificació Temporalitzada

 9.2
9.2

 9.3
9.3

En Conversa