CONCLUSIONS.jpg


  • Respecte al nou Pla estratègic

Com vam esmentar a la introducció del present document, el nostre treball consisteix a la reelaboració del pla estratègic de la Universidad de Valparaíso amb l'objectiu global de crear la Universidad Virtual de Valparaíso (UdV). En partir d'una referència real, l'actual pla estratègic de la Universitat, el nostre proposit ha estat millorar alguns dels aspectes que creiem que fan del pla estratègic inicial de la Institució, un document poc concís, i amb un dèficil d'orientació cap a l'aconseguiment dels objectius plantejats. El document de referència ens explica el resultat de l'aplicació dels objectius del pla estratègic, però no demostra tota la reflexió prèvia necessària pel disseny de l'estratègia a aplicar.


Així, tot i establir un conjunt d'objectius per l'estratègia de la UdV, aquests semblen arbitraris en no ser el resultat d'una anàlisi de la situació objectiva de la institució, el seu entorn i de manera interna. No existix una anàlisi estructurada de les debilitats i fortaleses de la institució, més aviat expresa un exercici d'autoafirmació de la institució. En aquest sentit, el nostre grup afegeix una anàlisi DAFO més orientada a la realitat per aclarir l'origen dels objectius plantejats, i aporta dades per il·lustrar la situació de debilitat de la UdV a escala regional i nacional.

El nostre proposit no és definir tant sols un objectiu global -la creació de la Universidad Virtual de Valpaíso-, sinó objectius concrets a escala interna i externa, simplificant la definició d'objectius del pla estratègic original. Tanmateix, apunta quatre línies estratègiques de treball enllaçades amb les fases de treball que es posen en marxa.

Pel que fa al disseny de les fases d'aplicació del pla estratègic, les accions portades a terme al document original semblen més aviat el resultat de la posada en marxa de polítiques concretes en àmbits clau de l'activitat institucional de la UdV, que el fruit d'una anàlisi de les fases i accions necèssaries per a dur a terme l'objectiu final del pla. El document que presentem fa una definició de fases vinculada als objectius i les línies estratègiques, amb dates d'aconseguiment fixades prèviament i indicadors de mesura per cadascuna de les accions portades a terme.

D' altra banda, donem categoria de Vicerrectorat a la unitat encarregada de posar en marxa el pla estratègic per tal garantir el nivell de les decisions preses i el seu alineament amb la institució en conjunt, però sense oblidar la necessitat de recolzar les accions sobre l'experiència i la voluntat de canvi del cos docent.

Finalment, posem l'accent en dues qüestions que creiem que no són adequadament tractades al document proposat a l'assignatura. En tractar-se d'una institució amb un equip docent resistent al canvi i escassament capacitat, hem basat la nostra proposta de treball en la impregnació i l'escalabilitat per superar les resistències internes al canvi; a més, per garantir la capacitació dels membres del cos docent, administratiu i educatiu, fem una aposta per l'apoderament i la innovació en una escala jeràrquica inversa, es a dir, de baix cap a dalt.

En resum, creiem que proposem un document que a l'hora de ser més senzill, pretén presentar una estructuració acurada, justificant i detallant aspectes que no incorpora el document original.  • Respecte els Coneixements aportats:

En el moment d'iniciar el treball grupal els quatre membres del grup disposàvem ja d'uns coneixements previs, d'unes nocions bàsiques respecte al que és i què significa un Pla estratègic. La primera dificultat va ser en el moment d'entendre el plantejament del treball i van sorgir les primeres discrepàncies vers la línia que havíem d'adoptar.

Se'ns demanava en aquesta PAC la reelaboració d'un Pla estratègic que d'alguna manera ja estava definit i concretat en l'àmbit universitari. És a dir, ens va costar més esforç situar-nos enmig d'una institució que ja disposava d'un Pla definit que no pas que l'haguéssim hagut de crear-ne un de nou des dels seus inicis.

D'entrada vam optar per contextualitzar la institució, la qual cosa ens va permetre situar-nos en l'àmbit intern. Tot seguit, a través de la Xarxa vam localitzar un rànquing d'universitats per tal d'establir una comparativa territorial amb la resta d'universitats del país i aprofundir en aquells paràmetres contextuals de la UdV.

L'anàlisi del DAFO ens va permetre fer una diagnosi completa de la situació de la Universitat de Valparaíso com a punt d'inici en la reelaboració d'un nou pla estratègic.

Tot seguit ens plantegem els objectius generals i específics dissenyats en funció de la creació de la Universitat Virtual i, és a partir d'aquí, que establim les línies estratègiques d'acord amb els següents paràmetres: impregnació, escalabilitat, apoderament i innovació.

Una següent fase seria la concreció dels indicadors per poder-ne fer l'avaluació del Pla estratègic i la temporalització idònia amb una durada de quatre cursos.
Des de l'inici ens vàrem marcar un objectiu comú, que aquest pla estratègic fóra un instrument vàlid i realista per a dur a terme la creació de la Universitat Virtual en l'àmbit de la Universitat de Valparaíso.