Fase d'implantació:

Hem de definir la manera d’aconseguir els objectius previstos, la manera d’aconseguir el futur desitjat (Pla Estratègic).
Aquesta fase requereix la implantació dels plans d’actuació i els corresponents mecanismes d’avaluació i de revisió.


fases-de-la-luna.jpg
FASES

FASES

Primera Fase:
 • Identificació dels docents, personal administratiu, alumnes de doctorat, investigadors, etc. amb major inclinació envers la introducció de les TIC als processos d'ensenyament i aprenentatge, administratius i de gestió docent de la Universitat. Aquest procés s'iniciarà al mes de setembre del primer dels quatre cursos acadèmics mitjançant una crida per part del consell de govern de la institució a la participació de tots els elements de la Universitat interessats a desenvolupar iniciatives virtuals amb una clara exposició dels objectius del pla estratègic. L'indicador serà la creació, abans del final del semestre, d'una força de treball interna i transversal a la institució amb participació d'aquests docents, investigadors i personal de gestió.
 • Organització de seminaris interns amb participació d'experts externs per tal de motivar, crear grups de treball i portar a terme una tasca de benchmarking a fora de la pròpia UVdV, així com participació com a oients dels membres de la força de treball a seminaris nacionals i internacionals de la matèria. Aquesta feina haurà de ser desenvolupada durant tot el procés estratègic, així com després d'aquest per tal d'articular una xarxa de contactes estable amb d'altres organitzacions amb objectius i dinàmiques semblants. L'indicador seran el nombre de participacions com a ponents dels membres del diferents departaments de l'organització.
 • Creació d'un Vicerectorat o Delegació del Rector ad hoc amb dedicació exclusiva i amb pressupost, funcions i objectius que lideri, identifiqui, estructuri i s'encarregui d'alinear amb els objectius estratègics les accions portades a terme. L'indicador serà la creació del Vicerectorat en les condicions esmentades durant el segon semestre i comptarà amb l'assessorament i col·laboració de la força de treball.
 • Identificació de les assignatures, cursos i programes susceptibles de ser adaptats a modalitats virtuals o semipresencials amb menor cost econòmic, impacte en l'estructura i equips dels departaments. Aquesta tasca es durà a terme durant el primer curs acadèmic. L'indicador de resultats serà el lliurament al rectorat de la Universitat d'un informe detallat al final del primer curs de posada en marxa del pla estratègic.
 • Posada en marxa i aprofitament de les estructures tecnològiques de la Universitat i adquisició de material informàtic tant d'estructura com d'infraestructura. Les adquisicions haurien de ser fetes durant el primer i segon semestres del primer curs.
 • Mitjançant la presentació de projectes a escala nacional i regional, dotar de pressupost els diferents projectes impulsats i recolzats pel Vicerectorat ad hoc. Donades les línies de finançament disponibles a escala regional i nacional, creiem necessari posar en marxa aquesta actuació des del primer semestre del primer curs.
 • Creació de modalitats d'estudis compartits amb universitats que ja portin a terme formació virtual per tal de generar l'interès de la comunitat universitària envers les modalitats no presencials de formació. Convindria que la prospeccció de possibles aliances i la signatura dels convenis de col·laboració es portin a terme abans del començament del segon curs acadèmic de funcionament del pla estratègic.

Segona Fase:
 • Posada en marxa de plans de formació en habilitats informàtiques pel personal de gestió i docent de la institució. La posada en marxa dels diferents plans de formació tindrà lloc durant el primer semestre del segon curs. L'indicador d'aconseguiment serà el nombre de membres de la institució en cursar el programes.
 • Posada en marxa d'aules d'informàtica i plans de formació en habilitats informàtiques pels alumnes de la UdV. La posada en marxa dels plans de formació pels alumnes, haurà de tenir lloc durant el primer semestre del segon curs.
 • Posada en marxa de proves pilot als diferents estudis de la UV en aquelles assignatures susceptibles d'adaptació amb menor cost econòmic.L'objectiu d'aquesta actuació és mesurar les potencialitats d'implantació de les diferents titulacions universitàries en modalitat virtual o semipresencial; l'inidicador utilitzat per a mesurar el grau d'èxit, serà el percentatge d'estudiants que es matriculen en les noves titulacions. Les proves pilot hauran de ser posades en marxa durant el segon semestre del segon curs.

Tercera Fase:
 • Posada en marxa de línies de finançament per la compra o lloguer d'equips informàtics personals als alumnes de la UdV. Durant el primer semestre del tercer curs, aquestes línies de crèdit hauran de ser disponibles pels alumnes.
 • Intensificació de les modalitats no presencials o semipresencials a les tres titulacions en horari de vespre -per estudiants que treballen. La posada en marxa dels programes haurà de tenir lloc durant el segon semestre del tercer curs. Com en el cas anterior, l'indicador serà el percentatge d'estudiants que es matriculen en les noves titulacions.
 • Identificació dels programes acadèmics susceptibles ser adaptats de manera total a la virtualitat o la semipresencialitat. Durant el segon semestre del tercer curs, els diferents departaments acadèmics i de gestió de la Universitat hauran hagut de presentar un informe detallat sobre la viabilitat econòmica, tècnica i docent de l'adaptació dels seus programes acadèmics.

Quarta Fase:
 • Redacció de projectes d'adaptació per a cadascuna de les titulacions de la UdV. En cada cas, el Vicerectorat fixarà el calendari d'adaptació total dels programes acadèmics a les noves modalitats durant el primer semestre del quart any.

Cinquena Fase:
 • Creació de la Universidad Virtual de Valparaíso. L'indicador serà la posada en marxa, sota un mateix paraigües institucional, de totes les titulacions en modalitats virtual i semipresencial, i el reconeixement acadèmic de les titulacions per part de les autoritats educatives xilenes.RESUM GRÀFIC

Formació
.............
........
Inversions
.............
........
Formació on-line
............
..........
Universitat Virtual de Valparaiso
.............
PlaEstrategic_UniversitatVirtualdeValparaiso_3.png