objectius4.png

OBJECTIU GENERAL:

Establir un procés de planificació estratègica que fomenti un sistema formal d'educació-aprenentatge virtual i semipresencial amb la finalitat de crear una Universitat Virtual en la UdV.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

Externs:

 1. Oferir formació en modalitats virtuals.
 2. Oferir formació continuada universitària, de màsters i postgraus amb l'ús de les TICS.
 3. Ampliar el nombre de matriculacions, i retindre els estudiants per la via de la reducció de l’abandonament.
 4. Creació de materials didàctics adequats per l'entorn virtual que siguin reutilitzables i exportables.

Interns:
 1. Generar una cultura virtual en el professorat i personal de gestió de la Universitat per tal de minimitzar la resistència al canvi.
 2. Dissenyar un projecte de capacitació en TIC per al professorat.
 3. Desenvolupament de nous models metodològics basats en les TIC.
 4. Instaurar metodologies d'ensenyament que converteixin l'educand en subjecte actiu del seu procés d'aprenentatge.
 5. Generar continguts formatius adaptats a l'e-learning.
 6. Creació d’equips multidisciplinaris.
 7. Establir metodologies i criteris de qualitat que assegurin l'excel·lència educativa.
 8. Ús de les TIC en els processos i programes de la Universitat ampliant i millorant la xarxa tecnològica i la maquinaria existent.


Línies estratègiques proposades:


La creació de la Universidad Virtual de Valparaíso neix d'un encàrrec del consell de govern de la pròpia universitat per a posar en marxa l'ús de les TIC als processos d'aprenentatge de la Universitat. Tanmateix, l'encàrrec és el resultat del treball al departament de matemàtiques d'un únic professor interessat a provar les potencialitats de les TIC als processos d'aprenentatge.

Cal tenir en compte que, mentre la prova al departament de matemàtiques es posa en marxa, la universitat ja compta amb una Unitat de Programes Especials i un Centre d'Educació a Distància que, tanmateix, no acaben de posar en marxa programes en línia o semipresencials fonamentalment per la resistència del professorat a canviar les dinàmiques de les seves classes.

Així doncs, parlem d'una idea que neix a les bases de la pròpia universitat i que s'estructura des de baix cap a dalt de la institució. En aquest sentit, creiem que les línies estratègiques del nostre pla han de tenir en compte aquest aspecte concret de l'experiència a Valparaíso, els avantatges de que siguin els responsables últims qui liderin un canvi institucional de baix cap a dalt.

Amb aquest element com a eix central, proposem les següents línies estratègiques:

 • Impregnació. Implicació de tots els estaments de la Universidad de Valparaíso en la creació de la UVdV mitjançant la posada en marxa d'un procés institucional de dalt cap a baix.
 • Escalabilitat. El procés de posada en marxa de la UVdV es planteja com una experiència gradual, basada en les proves pilot i el reconeixement de les bones pràctiques i les experiències d'èxit.
 • Apoderament. Millora de les habilitats informàtiques de tots els estaments de la Universitat -docents, personal de gestió i alumnes-.
 • Innovació. Basada en la millora de les capacitats tecnològiques de la UdV, l'experiència interna i externa dels docents, i enfocada cap als processos d'ensenyament-aprenentatge, docents i administratius de la UdV.