engranaje.png
CAP A LA MILLORA...INTRODUCCIÓ ANÀLISI DAFO:


El benefici que s'obté amb la seva aplicació és conèixer la situació real en la que es troba l'empresa, així com el risc i les oportunitats que li ofereix el mercat.
 • Les debilitats i fortaleses pertanyen a l'àmbit intern de l'empresa, en realitzar l'anàlisi dels recursos i capacitats (factors relatius a producció, màrketing, financiació, organizació, etc.).
 • Les amenaces i oportunitats pertanyen sempre a l'entorn extern de l'empresa i hauran de ser superades o aprofitades, anticipant-se a aquestes. Aquí entra en joc la flexibilitat i la dinàmica de l'empresa.

En el quadre adjunt indiquem el mètode pràctic per a la realització de l'anàlisi DAFO, en el qual observem les següents circumstàncies:
 • Allò realment vàlid consistirà en tenir el menor nombre d'amenaces i debilitats i el major nombre d'oportunitats i fortaleses.
 • Les amenaces i debilitats, una vegada n'haguem identificat el major nombre possible, s'hauran de contrarestar de la millor manera, per tal de minimitzar els efectes negatius, en cas de produir-se, o potenciar-les, convertint-les en oportunitats i fortaleses.
 • Les oportunitats i fortaleses s'hauran de cuidar, mantenir i utilitzar.
 • Una forma interessant de ser "competititius" és realitzar sistemàticamente DAFO als "productes" i "empreses de la competència"; així descobrirem els nínxols o buits que deixen, la qual cosa ens servirà com argument de "vendes" o per introduir-nos en un determinat mercat.


SITUACIÓ EXTERNA: Fa referència a les condicions del context social i cultural per tal de donar resposta a les tendències que estan afectant a l' e-learning
OPORTUNITATS
AMENACES
 • Impuls del Govern Regional de Valparaíso en l'organització i la posada en marxa d'un Centro Avanzado en Tecnologías de Infocomunicación.Visió de l' Educació a distància com a un alternativa real, innovadora, útil i necessària.
 • Desenvolupament de polítiques orientades a l'ús de els TIC en els processos educatius (Ministeri d'Educació de Xile des del 1991).
 • Projectes concursables dins l'àmbit de l'educació (nivell Govern de Xile, nivell Universitat de Valparaíso).
 • Augment de l'ús de les TIC en l'ensenyament a nivell global.
 • Foment de la innovació, experimentació, etc. en les metodologies d'ensenyament aprenentatge.
 • Major demanda de formació virtual.
 • Visió de l' Educació a distància com a un alternativa real, innovadora, útil i necessària.
 • Foment de la innovació en metodologies d'ensenyament- aprenentatge en e-learning.
 • Increment del coneixement digital en les noves generacions.
 • Estratègies d'aliances amb d'altres universitats.
 • Incorporació de les TIC als processos educatius que suposa un canvi de paradigma que reforça l'optimització dels recursos
 • La formació virtual permet obtenir una millor optimització dels recursos i majors beneficis.
 • Manca de referències validades en el camp (àmbit en desenvolupament).
 • Dificultats pressupostàries derivades de la crisi econòmica.
 • Àmplia oferta formativa en e-learning en universitats tant presencials com virtuals.
 • Existència de propostes formatives virtuals deficients que competeixen en el mateix mercat que aquelles que busquen la qualitat.
 • Algunes propostes virtuals es limiten a compartir la documentació mitjançant la xarxa sense modificar el sistema docent.
 • Desigualtat en l'accés a les TIC en el territori. No tots els estudiants potencials tenen accés a les xarxes de comunicació, ampla de banda, equips per formar-se en línia, etc.
 • Seguretat informàtica, que els recursos no siguin utilitzats de la manera en què es van definir.
 • Ràpida "caducitat" del equips informàtics.
 • Desconeixement d'un sistema d'avaluació determinat.

SITUACIÓ INTERNA: Productes, canals de distribució, clients, organització, imatge, publicitat, promoció, etc.
FORTALESES
DEBILITATS
 • La UdV és una institució pública i estatal, pluralista que compta amb un grup variat de docents amb nivells acadèmics d' excel·lència.
 • La Universitat Valparaíso està en funcionament des del 1911 i ha estat font d'importants fites: Credibilitat.
 • Té presència i tradició a la seva regió: Prestigi institucional.
 • Va ser seu de la Universitat de Xile, la més important de les institucions públiques estatals d'educació superior.
 • Primer rector: Don Andrés Bello, les seves obres influeixen fins els nostres dies.
 • Ha superat amb anterioritat moments de dificultat per motius econòmics, manca de coneixements, etc.
 • Rector interessat per "la necessitat d'implementar l'ús de les tecnologies en els processos d'aprenentatge, en els programes de pregrau i postgrau". Recolçament institucional.
 • El desenvolupament de la Universitat Virtual de Valparaíso està en concordància amb les Orientacions Estratègiqes de la Rectoria de la mateixa Universitat.
 • Creació de la Direcció General d'Educació Virtual de la Universitat de Valparaíso.
 • Existència de la Comissió de Promoció i Desenvolupament del Sistema d'Educació a Distància a la Universitat de Valparaíso.
 • Acord institucional sobre la necessitat d'enfortir les activitats d'educació contínua, incorporant les noves tecnologies de la informació i la comunicació en el procés d'ensenyament aprenentatge.
 • El Centro de Educación a Distància disposa d'una plataforma adequada per a situar i desenvolupar els continguts de manera virtual o mixta.
 • Personal universitari motivat, participatiu, resolutiu, etc.que estan incorporant les TIC en les seves activitats docents.
 • La UdV ha implementat la carrera d'Administració Pública en modalitat semipresencial: Superació de la prova pilot, acumulació d'experiència.
 • Interès per fer una feina de qualitat i validable.
 • Orientació a l'estudiant.
 • Voluntat de diversificar l'oferta formativa.
 • Disposa d'un suport tècnic que permet activitats tutorials amb forts components pedagògics.
 • La tendència del nivell acadèmic ha estat de creixement.
 • Resistència als canvis dels acadèmics a portar a terme els canvis metodològics que comporta l' e-learning.
 • Necessitat d'adaptar el Reglament general d'estudis o de crear un reglament d'estudis per a modalitats no convencionals i a distància.
 • Els docents amb capacitació en la modalitat presencial hauran d'impartir càtedres virtuals en la modalitat semi presencial.
 • Duplicitat de treball per aquells professors que compaginin la formació presencial amb la virtual.
 • Dificultats de tipus informàtic i de manteniment en la creació de contingut en web.
 • Continguts formatius poc diferenciats entre formació presencial i virtual.
 • Inexistència d'un estudi complet dels sistemes d'informació que requereix la universitat per afrontar els nous reptes.
 • A nivell intern, manca d'acords sobre les normes generals que ha de seguir un curs virtual.
 • No hi ha mecanismes d'avaluació.
 • Manca de coneixement de les estratègies adequades per a maximitzar les possibilitats que les TIC ofereixen als docents.