300428-concepto-estrategia-educativa.jpeg

PLA ESTRATÈGIC:
Donades les nombroses referències trobades, resulta extremadament difícil fer una definició original sobre què és un Pla estratègic.
Així, trobem les següents definicions:
 • Programa d’actuació que consisteix en aclarir el que pretenem aconseguir i com ens proposem aconseguir-ho. Aquesta programació es plasma en un document de consens on concretar les grans decisions que han d’orientar la nostra marxa envers la gestió excel·lent.
 • Document al qual els responsables d’una organització reflecteixen quina serà l’estratègia a seguir a mig termini, ha de marcar les directrius i el comportament per tal que una organització assoleixi les aspiracions marcades al seu pla director ha de ser quantitatiu, manifest i temporal.
 • Un esforç sistemàtic i més o menys formal d’una companyia per tal d’establir propòsit, objectius, polítiques i estratègiques bàsiques per tal de desenvolupar plans detallats amb l’objectiu de posar en pràctica les polítiques i estratègies, i així aconseguir els objectius i propòsits bàsics de la companyia.
 • Un procés i un instrument. Procés perquè constitueix un conjunt d’accions que comprometen el personal d’una entitat en la cerca de claredats respecte a les estratègies a adoptar per tal d’arribar a la visió de l’organització tot tenint en compte el potencial institucional actual i futur. Com instrument perquè constitueix un marc conceptual que orienta a la gestió institucional amb l’objectiu d’arribar a realitzar la visió de l’entitat.

Observem que hi ha diferents conceptes a les diverses definicions de pla estratègic consultades: institució, estratègia, consens, objectius, polítiques, propòsits, procés, visió, instrument, accions.
Així, definim un Pla estratègic com la política de consens que una institució elabora per tal de definir les línies estratègiques a seguir per aconseguir el seus objectius i la seva visió mitjançant procediments, instruments i accions que són recollits i concretats en un document.
Des d’aquest punt de vista, l’objectiu d’un pla estratègic és definir l’estratègia de l’organització en un o diversos àmbits, tot definint les accions a portar a terme per tal d’aconseguir els objectius organitzatius en un termini de temps concret.
En general, les etapes d’un pla estratègic són les següents:
 1. Anàlisi.
 2. Diagnòstic.
 3. Objectius.
 4. Estratègia.
 5. Fases d'actuació.

L'anàlisi constitueix un estudi en profunditat tant de la pròpia organització: el seu funcionament, valors, missió i visió; com de l’entorn on l’organització desenvolupa la seva activitat.
El diagnòstic, mitjançant diferents tècniques d’anàlisi, s’arriba a una conclusió sobre la situació de l’organització tant des del punt de vista intern, com de la seva posició en l’entorn on se situa.
Una de les eines d’anàlisi més habituals són les matrius DAFO. El benefici que se n'obté amb la seva aplicació és conèixer la situació real en la que es troba l’empresa, així com el risc i les oportunitats que li ofereix el mercat.
 • Les debilitats i fortaleses pertanyen a l’àmbit intern de l’empresa, en realitzar l’anàlisi dels recursos i capacitats (factors relatius a producció, màrketing, finançament, organització, etc.
 • Les amenaces i oportunitats pertanyen sempre a l’entorn extern de l’empresa i hauran de ser superades o aprofitades, anticipant-se a aquestes. Aquí entra en joc la flexibilitat i la dinàmica de l’empresa.
En el quadre adjunt indiquem el mètode pràctic per a la realització de l’anàlisi DAFO, en el qual observem les següents circumstàncies:
 • El nombre d'espais blancs que quedin per completar seran els que es considerin oportuns.
 • Allò realment vàlid consistirà en tenir el menor nombre d'amenaces i debilitats i el major nombre d'oportunitats i fortaleses.
 • Les amenaces i debilitats, una vegada n'haguem identificat el major nombre possible, s'hauran de contrarestar de la millor manera, per tal de minimitzar els efectes negatius, en cas de produir-se, o potenciar-les, convertint-les en oportunitats i fortaleses.
 • Les oportunitats i fortaleses s'hauran de cuidar, mantenir i utilitzar.
 • Una forma interessant de ser "competititius" es realitzar sistemàticamente DAFO als "productes" i "empreses de la competència"; així descobrirem els nínxols o buits que deixen, la qual cosa ens servirà com argument de "vendes" o per introduir-nos en un determinat mercat.

Pel que fa als objectius, en el nostre cas, fem una definició d’objectius en tres nivells.
- En el primer nivell definim les línies estratègiques de la Universidad de Valparaíso, tal com estan recollides al document de referència per la PAC.
- En un segon nivell, definim un objectiu concret del nostre Pla estratègic.
- En un tercer nivell definim els objectius específics des de dos punts de vista, l’intern i l’extern.

Un cop analitzada la situació de l'organització i fet el diagnòstic sobre les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats, es defineix una estratègia de treball per a aconseguir els objectius marcats.
Aquesta estratègia haurà de detallar les accions a portar a terme, així com les fases d'actuació.