PRESENTACIÓ
treball.jpg


El present treball planteja la reelaboració del pla estratègic de la Universidad Virtual de Valparaíso a partir del document de referència presentat a l’aula virtual de l’assignatura Direcció de la formació amb l’ús de les TIC, del Màster eLearning de la UOC.

El document presenta el cas d’una institució d’ensenyament superior, la Universidad de Valparaíso, que pretén incorporar a la seva dinàmica institucional l’ús de les TIC i l’eLearning, mitjançant la creació de la Universidad Virtual de Valparaíso.

El treball a realitzar consisteix, doncs, en l’estudi i realització d’un pla estratègic en una universitat virtual que està començant a funcionar per tal de treballar la dimensió estratègica dels projectes d'e-learning i amb l’objectiu que aquest pla sigui un instrument vàlid i realista.

El cas estudiat versa sobre la Universitat de Valparaíso (Xile), on es descriu la fase estratègica que incideix en l'àmbit institucional per tal d'incorporar les tecnologies i l'e-learning en la seva institució.

En aquestes pàgines es pot llegir el resultat d'un treball col·laboratiu dut a terme pel grup EnForm@t, sota les directrius que vàrem consensuar en els Acords de grup (apartat 9.1).

Com a grup ens vàrem marcar tres objectius:
  • en primer lloc, aprofundir en els continguts de l'assignatura relacionats amb la dimensió estratègica dels projectes d'e-learning;
  • el segon repte va ser realitzar el treball de forma col·laborativa. Des del primer moment vàrem descartar un simple repartiment de tasques ja que ens interessava aprendre amb els altres de forma continuada en tot el procés.
  • i el tercer objectiu va ser emprar diversos recursos tecnològics, tant per facilitar la comunicació entre nosaltres com per gestionar i finalment representar la informació; això ens havia de permetre no només conèixer noves eines sinó també posar-les a prova, veure la seva eficiència en la resolució de les tasques que havíem de portar a terme com a grup.Per a la presentació del treball hem optat per un espai web per tal d' aprofitar les possibilitats hipertextuals i d'organització de la informació d'aquest tipus de suport i d'altra banda compartir a través de la Xarxa la feina feta.
En els apartats i subapartats d'aquesta wiki hem volgut plasmar les fases que, al nostre entendre, han de configurar un Pla estratègic.
En l'apartat de Conclusions s'ha redactat una reflexió sobre quin ha estat el procés de treball col·laboratiu i un anàlisi comparatiu dels plans estratègics estudiats i la reformulació realitzada.
Finalment, des de l'apartat Annexos podreu accedir al document dels acords grupals així com a pla planificació i temporalització pautada per a la realització del treball.